نشریه کار سال ۱۳۶۱ – از شماره‌ ۱۵۳ تا ۱۶۵

توضیح: شماره‌های ۱۴۶ تا ۱۵۲ در جریان حمله رژیم به چاپخانه مخفی سازمان در سال ۱۳۶۰ پیش از توزیع از بین رفتند.

 • کار شماره ۱۴۹ – فرودین ۱۳۶۱
 • کار شماره ۱۵۰ – اردیبهشت ۱۳۶۱
 • کار شماره ۱۵۱ – خرداد ۱۳۶۱
 • کار شماره ۱۵۲ – تیر ۱۳۶۱

کار شماره ۱۵۳ – ۲۶ تیر ۱۳۶۱

 • انقلاب تداوم دارد…
 • سرمقاله: باز هم درباره وظایف ما
 • رفقا! خبرنامه‌های محلی را سازمان دهید
 • گزارش به هواداران
 • با ایمان به آرمان سرخ کارگران، با ایمان به پیروزی راه مان
 • پیروز باد جنبش مقاومت خلق کرد

کار شماره ۱۵۴ – ۱۸ مرداد ۱۳۶۱

 • خطاب به مبلغین، متن آموزشی (۱)
 • سرمقاله: ادامه جنگ نتایج و بازتاب‌ها
 • جنبش کارگری
 • کارگران مبارز ذوب آهن با اتحاد خود توطئه اخراج کارگران را درهم کوبیدند
 • اخباری از راه آهن
 • مهمات سازی
 • قرقره زیبا
 • چیت ممتاز
 • با کمک‌های مالی خود سازمان را یاری رسانید
 • یاداشت‌های سیاسی…
 • چگونه میتوان به جنگ خاتمه داد؟
 • در سالگرد شهادت رفقای قهرمان مان فعالانه بکوشیم تا یادشان را گرامی داریم
 • رفقا! هواداران!
 • برنامه عمل سازمان را بهر طریق ممکن به میان توده‌ها ببرید

کار شماره ۱۵۵ – ۳۱ مرداد ۱۳۶۱

 • پرولتاریا را سازمان دهیم انقلاب را به پیش رانیم
 • سرمقاله: مبارزات اوج یابنده توده‌ها را سازمان دهیم
 • نطق اخیر خمینی نشانه وحشت خمینی از انقلاب اوج گیرنده توده‌ها
 • جنبش کارگری
 • چیت ممتاز، رنو، گیلان
 • یاداشت‌های سیاسی
 • خطاب به مبلغین، متن آموزشی (۲)
 • جنبش مقاومت خلق کرد
 • نقل از خبرنامه شماره ۱۳: عملیات پیروزمندانه پیشمرگان فدائی در مسیر جاده سقز – بوکان
 • علیه تبلیغات ضد انقلابی رژیم تبلیغات انقلابی را سازمان دهیم

کار شماره ۱۵۶ – ۲۰ شهریور ۱۳۶۱

 • بن بست قدرت (۱)
 • پیرامون اعتصاب عمومی سیاسی )قسمت اول(
 • سرمقاله: طبقه کارگر پیشتاز مبارزه ضد امپریالیستی – دمکراتیک
 • خطاب به مبلغین، متن آموزشی (۳)
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • یاداشت‌های سیاسی…
 • کشاکش قدرت
 • بوی دود
 • سرمایه “حلال”

کار شماره ۱۵۷ – ۱۲ مهر ۱۳۶۱

 • بن بست قدرت (۲)
 • پیرامون اعتصاب عمومی سیاسی )قسمت دوم(
 • سرمقاله: تراژدی خاورمیانه
 • جنبش کارگری
 • انتخابات فرمایشی تعاونی با تحریم فعال تاکسیرانان، درهم شکست
 • اخبار کوتاه کارگری
 • یاداشت‌های سیاسی…
 • بازگشائی مدارس
 • “ضیافت” سرمایه‌داران
 • توضیح و پوزش…
 • خطاب به مبلغین، متن آموزشی (۴)
 • جنبش مقاومت خلق کرد

کار شماره ۱۵۸ – ۴ آبان ۱۳۶۱

 • بن بست قدرت (۳)
 • سرمقاله: تاریخ چگونه قضاوت خواهد کرد؟
 • جنبش کارگری
 • راه آهن
 • کارخانه یولیکا کرج – شرکت نفت
 • قرقره زیبا
 • شرکت واحد
 • خطاب به مبلغین، متن آموزشی (۵)
 • کمبود مایحتاج، گرانی، صف، سرکوب و زورگوئی از بین نمی‌رود مگر آنکه: به مبارزه برخیریم، متشکل شویم، و جلوی مزدوران رژیم بایستیم
 • جنبش مقاومت خلق کرد
 • مراسم بزرگداشت شهادت رفیق سیامک اسدیان )اسکندر(، رفیق انور اعظمی و
 • رفیق جواد کاشی در کردستان
 • بخشی از اعلامیه شاخه کردستان سازمان
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • یاداشت‌های سیاسی…
 • فتوای علنی خمینی: سرکوب و شکنجه علیه زحمتکشان
 • “نهضت آزادی”: تقلا برای منحرف کردن انقلاب

کار شماره ۱۵۹ – ۲ آذر ۱۳۶۱

 • بن بست قدرت (۴)
 • خطاب به مبلغین، متن آموزشی (۶)
 • جمعبندی تجارب اعتصاب عمومی سیاسی سال ۵۷ و بررسی وظایف پیشرو انقلابی
 • اعتصاب عمومی سیاسی )قسمت آخر(
 • مصاحبه‌های متعدد سردم داران رژیم
 • نشانه ناتوانی رژیم در مقابل بحران اقتصادی است
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • یاداشت‌های سیاسی…
 • “حکومت مردم” و استمداد از سرمایه‌داران فراری!
 • ارسال مستمر اخبار و گزارشات وظیفه ای انقلابی است

کار شماره ۱۶۰ – ۱۶ آذر ۱۳۶۱

 • مجلس خبرگان و کشاکش قدرت
 • سرمقاله: ترازنامه ورشکستگی رژیم جمهوری اسلامی
 • پیش نویس قانون ارتجاعی کار آئینه تمام نمای رژیم
 • اعتصاب سلاح پرولتاریا‌ست
 • جنبش کارگری
 • پارس الکتریک
 • تعمیرگاه شماره ۹ شرکت واحد
 • چیت ممتاز
 • شرکت واحد
 • پارس متال
 • خطاب به مبلغین، متن آموزشی (۷)
 • توضیح و پوزش درباره مقاله اعتصاب عمومی سیاسی
 • کمک‌های مالی دریافت شده

کار شماره ۱۶۱ – ۱۱ دی ۱۳۶۱

 • سرمقاله: توده‌ها برمی‌خیزند رژیم از پای می‌افتد
 • پیش نویس قانون ارتجاعی کار آئینه تمام نمای رژیم (قسمت دوم) استخدام
 • سیر تحولات مبارزات کارگری
 • بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان (۱) – مهرماه ۶۰ الی مهرماه ۶۱ – ۴
 • خطاب به مبلغین، متن آموزشی (۸)
 • جنبش مقاومت خلق کرد
 • یاداشت‌های سیاسی…
 • لایحۀ حدود و شیوه فعالیت بخش خصوصی تضمینی برای سرمایه‌داران و زمین‌داران

کار شماره ۱۶۲ – ۱۰ بهمن ۱۳۶۱

 • بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان (۲) – مهرماه ۶۰ الی مهرماه ۶۱ –
 • سرمقاله: وسعت انقلاب و اسطوره مقاومت
 • پیش نویس قانون ارتجاعی کار آئینه تمام نمای رژیم (قسمت سوم) دستمزد
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • اطلاعیه
 • خطاب به مبلغین، متن آموزشی (۹)
 • بیانیه شرکت کنندگان در کنفرانس آبان ماه ۱۳۶۱ شاخه کردستان
 • یاداشت‌های سیاسی…
 • خمینی: تسریع مجلس در حمایت سرمایه و متابعت از شورای نگهبان
 • جنبش انقلابی خلق کرد

کار شماره ۱۶۳ – ۱۷ بهمن ۱۳۶۱

 • سیاهکل جاودانه است
 • سرمقاله: زنده باد انقلاب
 • اعتصابات اقتصادی و سیاسی
 • انقلاب السالوادور: جبهه دمکراتیک انقلابی و پلاتفرم حکومت آینده
 • خطاب به مبلغین، متن آموزشی (۱۰)
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق قاسم سیادتی عضو کادر مرکزی سازمان
 • جنبش انقلابی خلق کرد

کار شماره ۱۶۴ – ۱۴ اسفند ۱۳۶۱

 • برگزاری پلنوم و دستاوردهای آن
 • بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان (۳) – مهرماه ۶۰ الی مهرماه ۶۱ – ۱
 • اشکال مبارزات
 • در تدارک قیام
 • جنبش کارگری
 • کارکنان مبارز هواپیمایی ملی ایران: پیروزی در مبارزه ای یکپارچه و متحدانه
 • تولیدارو
 • بخشنامه وزارت کار برای جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران
 • یاداشت‌های سیاسی…
 • بورژوازی به نوکران خود هم رحم نمی‌کند
 • غفو شاهانه “امام”
 • شکست مفتضحانه عملیات “والفجر” و تبلیغات دروغین رژیم
 • خطاب به مبلغین، متن آموزشی (۱۱) قسمت آخر
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • گرامی باد خاطره فدائی کبیر مسعود احمدزاده عضو کادر مرکزی سازمان و ۹ رزمنده فدائی
 • گرامی باد خاطره چهار رزمنده خلق ترکمن، چهار فدائی خلق
 • توماج، مختوم، واحدی و جرجانی “گندم زارها موج خون شد
 • فدائیان شهید گلسرخی و دانشیان جاودانه‌اند
 • جنبش انقلابی خلق کرد

کار شماره ۱۶۵ – ۲۶ اسفند ۱۳۶۱

 • جاودان باد خاطره شهدای ۲۵ اسفند
 • کارنامه یکسال خون و جنایت رژیم جمهوری اسلامی
 • رزم کارگران
 • بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان (۴) – مهرماه ۶۰ الی مهرماه ۶۱ –
 • مقایسه مبارزات کارگران و زحمتکشان
 • روز زن سالروز جنبش زنان زحمتکش جهان گرامی باد
 • جنبش کارگری
 • صنایع دفاعی
 • شرکت واحد
 • پارس متال
 • سازمان آب و فاضل آب خوزستان
 • بهاران بر تمامی کارگران و زحمتکشان خجسته باد
 • کار چهارساله شد
 • اجلاس غیر متعهدها و رسوایی رژیم جمهوری اسلامی
 • بودجه سال ۶۲: غارت زحمتکشان و منابع ثروت ملی
 • کمون جاودانه شد
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • جنایتی دیگر از دژخیمان رژیم
 • تصحیح و پوزش
 • جنبش انقلابی خلق کرد
 • گرامی باد چهلمین روز شهادت پیشمرگان قهرمان فدائی
 • هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – تشکیلات سقز
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق هادی عضو کادر مرکزی سازمان
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق نظام عضو کادر مرکزی سازمان
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق کاظم عضو کادر مرکزی سازمان
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق محسن شانه چی عضو کادر مرکزی سازمان

POST A COMMENT.