فراخوان نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک – شنبه ۱۹ نوامبر ساعت ۱۲

اکسیون در حمایت و همبستگی از مبارزات و اعتراضات مردم ایران

 و برای آزادی فوری زندانیان سیاسی و همه دستگیرشدگان اخیر

روز شنبه ۱۹ نوامبر۲۰۲۲ از ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰

مرکز شهر کپنهاک – میدان Gammeltorv

زنده‌باد سوسیالیسم

POST A COMMENT.