فراخوان : تورنتو – شنبه ۱۰ دسامبر – ساعت ۲ بعدازظهر

فراخوان :
علیه اعدام ، زندان ، شکنجه و در حمایت از مبارزات زحمتکشان ایران و در اعتراض به جنایات و کشتار نظام فاشیست اسلامی، بهمراه دیگر نیروهای چپ و کمونیست ،شنبه ۱۰ دسامبر ساعت ۲ بعدازظهر در میدان مل لستمن تورنتو تجمع خواهیم نمود .
فعالین سازمان فدائیان(اقلیت) – تورنتو – کانادا
۸ دسامبر ۲۰۲۲

POST A COMMENT.