فدائی

تقدیم به کانال جان‌باختگان فدایی

فدائی

تا پرچم سرخ راه رهایی است

آغشته به خون گشته با نام فدائی

هر دیوار اوین خاطره دفتر عشق است

سرلوحه این دفتر خون نام فدائی است

سیاهکوه

POST A COMMENT.