دیداری – شنیداری

دیداری

شنیداری

– از مطالبات کارگران شرکت واحد و سندیکای آن‌ها حمایت کنیم

– دستگیری کارگران شهرداری اهواز و معدن البرز شرقی

– شلاق و زندان این بار برای کارگران معدن بافق

– کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل، مصممانه به اعتصاب ادامه می‌دهند

– بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه

POST A COMMENT.