شنبه‌های انقلاب

طبق فراخوان قبلی شورای دفاع از مبارزات انقلابی مردم ایران _هامبورگ، شنبه ۳ دسامبر (۱۲ آذر) آکسیونی در پشتیبانی از اعتصابات کامیونداران و کارگران و همچنین در دفاع از زندانیان سیاسی در Sternschanze هامبورگ برگزار شد.  در این مراسم رزا از فعالین زن عرب اهواز از کشتار وحشیانه جمهوری اسلامی در سال ۹۸ (نیزارهای جراحی) و همچنین وضعیت اسفناک زندانیان سیاسی اهواز صحبت کرد. رفقا نصرت و همایون از جانب شورا به زبان آلمانی شرایط و موقعیت کنونی خیرش انقلابی را توضیح دادند. لازم به ذکر است متن سخنرانی در بین حاضرین و رهگذران پخش شد. در ادامه یکی از رفقای مائوئیست آلمانی همبستگی خود را با انقلاب جاری در ایران اعلام کرد.

 

شورای دفاع از مبارزات انقلابی مردم ایران _ هامبورگ

POST A COMMENT.