شعبده ‌ بازی انتخاباتی رژیم استبدادی را درهم شکنیم

logoکارگران و زحمتکشان! زنان! جوانان و روشنفکران!

ملتی می‌تواند بر خودکامگی غلبه کند و آزادی و رهائی خود را به چنگ آورد که بیرحمانه با استبداد و اختناق بجنگد. این جنگ به عرصه‌ای مشخص و شکل خاصی از مبارزه محدود نمی‌شود. تمام عرصه‌ها، جبهه نبرد است. هرچه جبهه‌های این جنگ گسترده‌تر و این نبرد شدیدتر باشد، پیروزی آزادی و بر خاک افکندن و نابودی استبداد نزدیک‌تر خواهد بود.

رسوا کردن و به شکست کشاندن شعبده بازی‌های انتخاباتی رژیم‌های مستبد نیز همواره یکی از عرصه‌های نبرد مردمان اسیر در چنگال استبداد بوده و هست.

رژیم دیکتاتوری عریان حاکم بر ایران، رژیم استبداد و اختناق، رژیم قرون وسطائی دینی، بار دیگر بساط شعبده‌‌بازی و معرکه‌گیری خود را به نام انتخابات پهن کرده است. گماشتگان دیکتاتور مطلق‌العنان و فرمانروای دستگاه سیاسی استبداد، در شورای نگهبان، ۴ تن از مرتجعین سرسپرده نظم ارتجاعی حاکم را که در چاکری آنها به خامنه‌ای و وفاداری‌شان به رژیم ضد دمکراتیک جمهوری اسلامی، محل کوچکترین تردیدی نیست، برگزیده و به ما مردم ایران می‌گویند: بفرمائید. این هم انتخابات. به پای صندوق رأی گیری بروید و از میان این پاسداران کهنه پرستی و ارتجاع، این مجریان و کارگزاران رژیم‌ دیکتاتوری تروریستی و عریان، یکی را برگزینید که به نام رئیس جمهور بر شما فرمانروائی کند.

بر اکثریت آگاه مردم ایران پوشیده نیست، که این، یک معرکه‌گیری و شعبده‌بازیِ شیادان برای به سخره گرفتن مردم است. این، تحقیر یک ملت، از سوی یک دارو دسته مرتجع است. لذا، بی‌دلیل نیست که به رغم تمام فریبکاری‌، تهدید و تطمیع ارتجاع طبقاتی و مذهبی حاکم، مردم آگاه ایران، مکرر با تحریم به اصطلاح انتخابات رژیم استبداد و اختناق، پاسخ مرتجعین را کف دست‌شان گذاشته‌اند. توده‌های مردم ایران که همواره، در طول این ۳۰ سال، با ارتجاع و استبداد حاکم در حال نبرد بوده‌اند، نشان داده‌اند که تحریم خیمه شب‌بازی‌های انتخاباتی رژیم استبدادی و رسوا کردن این نیرنگ نیز عرصه دیگری از نبرد آنها علیه ارتجاع و استبداد بوده و هست.

رژیم جمهوری اسلامی که در طول ۳۰ سال حاکمیت ننگین خود، جز تشدید فقر و سیه روزی توده‌های کارگر و زحمتکش، تشدید اختناق، سرکوب و کشتار، ارمغان دیگری برای توده‌های وسیع مردم ایران نداشته، اکنون که بیش از هر زمان دیگر با نارضایتی گسترده مردم و بحران‌های متعدد داخلی و خارجی روبه‌روست، تمام ابزارهای تبلیغاتی، تمام جیره‌خواران و همه کسانی را که نفعی در حفظ نظم موجود دارند، به خدمت گرفته، تا بتواند با کشاندن گروهی از مردمی که انتخابات پیشین رژیم را تحریم کردند، به بساط خیمه شب‌بازی انتخاباتی خود رونق دهد و ابزار جدیدی برای تشدید اختناق و استبداد دست و پا نماید و ادعا کند که مردم ایران با شرکت در انتخابات، نشان دادند که طرفدار جمهوری اسلامی، یعنی طرفدار رژیم دیکتاتوری عریان، استبداد و اختناق‌اند.

رژیم جمهوری اسلامی، برای پیشبرد این سیاست خود، به تاکتیک رسوای تقسیم پاسداران ارتجاع طبقاتی و اسلامی به محافظه‌کار و اصلاح طلب متوسل شده، تا در شرایطی که نفرت و انزجار اکثریت بزرگ مردم ایران از رژیم حاکم و رئیس جمهور آن، احمدی نژاد به نهایت خود رسیده است، مهره‌های رژیم استبدادی، در نقش اصلاح طلب ظاهر شوند و به مردم وعده اصلاح بدهند.

اما گذشته از این واقعیت که رسوائی رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران تا به آنجاست که خامنه‌ای پیشاپیش اعلام کرده است چه کسی باید رئیس جمهور رژیم‌اش باشد، توده‌های مردم ایران، در جریان ادعاهای به اصطلاح، اصلاح طلبانه خاتمی و به قدرت رسیدن وی، در عمل نیز دیدند که جمهوری اسلامی، حتا در همان حد ادعاهای ناچیز خاتمی هم اصلاح پذیر نیست. وقتی که خود خاتمی، سرانجام اعتراف کرد که رئیس جمهور رژیم اسلامی، کسی جز یک آبدارچی دستگاه استبدادی نیست، آب پاکی حتا روی دست کسانی ریخت که از روی توهم و ناآگاهی به اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی، امید بسته بودند. لذا اکنون، ادعاهای اصلاح طلبی مهره‌های رسوای دستگاه استبداد، امثال موسوی و کروبی، فقط می‌تواند موجب ریشخند آنها گردد.

مردم ستمدیده ایران!

یکبار دیگر، دست رد بر سینه تمام مرتجعینی بزنید، که با ادعاهای رنگارنگ، شما را به شرکت در این خیمه شب‌بازی رژیم استبدادی فرا می‌خوانند. این به اصطلاح انتخابات را تحریم کنید؛ مبارزه خود را برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری عریان حاکم و برچیدن تمام بساط رژیم ستمگر جمهوری اسلامی تشدید کنید. آگاه باشید که هر مهرۀ رژیم استبدادی، رئیس جمهور این رژیم باشد، تغییری در اوضاع، به نفع توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم، رخ نخواهد داد. بالعکس، پس از خرداد، وضع از جمیع جهات بدتر خواهد شد. رژیم، بخش دیگری از سیاست‌های اقتصادی خود را که تنها نتیجه آن، فقر و بدبختی بیشتر برای کارگران و زحمتکشان خواهد بود، به مرحله اجرا درخواهد آورد. رژیم، برای مقابله با رشد نارضایتی، اعتراض و مبارزات، اختناق و سرکوب را تشدید خواهد کرد.

راه دیگری، برای رهائی توده‌های مردم ایران از فجایع بیشماری که رژیم جمهوری اسلامی تا کنون به بار آورده و از این پس ابعاد وسیع‌تری به خود خواهد گرفت، جز سرنگونی این رژیم، وجود ندارد.

نه تنها خیمه شب‌بازی انتخاباتی رژیم را تحریم کنید، بلکه مبارزه برای برافکندن آن را تشدید نمائید و با در دست گرفتن سرنوشت خود از طریق شوراها و استقرار حکومتی شورائی، الگوی دمکراتیک‌ترین رژیم سیاسی را به مردم تمام کشورهای جهان ارائه دهید.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

خرداد ماه ۱۳۸۸

کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

POST A COMMENT.