زنده باد انقلاب، زنده باد رزم انقلابی توده‌های مردم ایران

در پاسخ به فراخوان شورای همکاری استکهلم و نیروهای چپ و کمونیست، ما فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) نیز در همراهی با دختران آفتاب و انقلاب و توده‌های بپاخاسته مردم ایران، و همچنین ادای احترام به جان فشاندگان قیام و نبردهای خیابانی هفته‌های اخیر و در اعتراض به توحش حکومت ننگین جمهوری اسلامی روز شنبه ۱۹ نوامبر از ساعت ۱۵ در میدان سرگل توریت استکهلم حاضر شده و علیه جمهوری اسلامی دست به تظاهرات خواهیم زد.

بدینوسیله از تمامی مردم آگاه و مبارز می‌خواهیم که در همراهی با فراخوان شورای استکهلم و نیروهای چپ و کمونیست با ما هم صدا شده تا متحدانه علیه جمهوری اسلامی در این تظاهرات شرکت کنیم

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

کار، نان، آزادی حکومت شورایی

 فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – سوئد

POST A COMMENT.