در دفاع از حق انتخاب پوشش و محکومیت حجاب اجباری

روز گذشته جمعی از دختران و پسران جوان و نوجوان، با حضور در یکی از خیابان‌های اصلی شیراز، با برداشتن حجاب، قانون ارتجاعی جمهوری اسلامی برای حجاب اجباری را به چالش کشیدند.

در پی اقدام شجاعانه جوانان و نوجوانان شیرازی، رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر مزدوران خود را برای برهم زدن تجمع و سرکوب آن‌ها گسیل کرد. به‌گفته‌ی فرماندار مزدور شیراز تاکنون ده نفر در این رابطه دستگیر شده‌اند. رئیس کل دادگستری استان فارس اما از دستگیری تنها ۵ نفر که به گفته‌ی وی سازمان‌دهنده‌ی این نمایش اعتراضی خیابانی بودند، خبر داد.

حجاب اجباری نقض یکی از بدیهی‌ترین حقوق زنان در حکومت دینی حاکم بر ایران است که مانند گروه طالبان، ریشه در تفکرات ارتجاعی و قرون وسطایی آن‌ها دارد.

رژیم جمهوری اسلامی اما به رغم تمامی تلاش‌های سرکوبگرانه موفق نشده است تا حجاب اجباری را به زنان و دختران جامعه تحمیل کند. زنان و دختران مبارز هرگاه که فرصتی یافتند این قانون ارتجاعی را به چالش کشیدند و امروز جوانان و نوجوانان شیرازی ثابت کردند که اجرای این قانون برای حکومت اسلامی بیش از هر زمان دیگری مشکل و ناممکن شده است.

بی‌شک حرکت اخیر دختران و پسران جوان و نوجوان شیراز با سرکوب رژیم متوقف نخواهد شد و در شهرهای دیگر در اشکال متنوع گسترش خواهد یافت.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از حرکت شجاعانه جوانان و نوجوانان شیراز و دفاع از حق اعتراض آن‌ها، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط دستگیرشدگان است.

سازمان فدائیان (اقلیت) بار دیگر از حق زنان برای انتخاب پوشش دفاع کرده و خواستار لغو قانون ارتجاعی حجاب اجباری است.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲ تیرماه ۱۴۰۱

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

 

POST A COMMENT.