خورشید می درخشد در سیاهکل

کارگران و زحمتکشان!

نوزده بهمن سالگرد حماسه سیاهکل است. سازمان ما که در ۱۹ بهمن سال ۴۹ با آغاز مبارزه مسلحانه درجنگل های سیاهکل اعلام موجودیت کرد، ۴۸ سال مبارزه بی امان خود را برای سرنگونی رژیم های دیکتاتوری شاه و جمهوری اسلامی و تحقق آرمان های کارگری وسوسیالیستی ادامه داده است. علی‏رغم مشکلات،انشعابات و ضرباتی که برسازمان تحمیل شد، سازمان فدائیان( اقلیت) در راه تحقق اهداف و آرمان های بنیان‏گذاران سازمان و رفقای سیاهکل، پی‏گیرانه به مبارزه ادامه داده است. این مبارزه حول شعار کار، نان، آزادی، حکومت شورائی، برای سرنگونی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی،براندازی نظام طبقاتی سرمایه داری و تارسیدن به آزادی و سوسیالیسم و استقرار جامعه ای بدون استثمار و طبقات ادامه خواهد داشت.

سیاهکل آغاز این راه بود

حماسه ی سیاهکل راه ماندگاری سر افراشتگی انسان و زبون کردن قدرت سایه خدا و پنجمین ارتش بزرگ جهان و چراغی برای رهایی زحمتکشان از یوغ ظلم وستمِ مرتجعین و سرمایه دارانی بود که ایران را جزیره ثبات وآرامش وخوشگذرانی های خود می دانستند.

حماسه آفرینان سیاهکل، منادیان آزادی و رهائی و تجسم خشم انقلابی توده ها وکارگران به تنگ آمده از ستم شاهنشاهی بودند که با اقدام جسورانه و نثارخون خویش، فرا رسیدن دوران نوینی درجنبش کمونیستی ودرزندگی مبارزاتی کارگران و زحمتکشان را اعلام نمودند .

درچهل و هشتمین سالگرد حماسه سیاهکل و بنیانگذاری سازمان ، تمامی ستمدیدگان،معلمان، بازنشستگان، پرستاران،دانشجویان،جوانان وبیکاران،عموم تهیدستان و زحمتکشان و در رأس همه طبقه کارگر ایران را به تشدید مبارزه علیه نظم موجود فرامی خوانیم. حول برنامه ، تاکتیک ها وشعارهای انقلابی سازمان برای سرنگونی رژیمِ جمهوری اسلامی واستقرار حکومت شورائی گرد آئیم و با ایجاد کمیته های مخفیِ اعتصاب و شوراها و کمیته های هماهنگی، اعتصابات متحد و سراسری را سازمان دهیم و خود را برای بر پایی یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه آماده کنیم. زیرا که سر نگونی انقلابی رژیم تنها بدست توانای کارگران و زحمتکشان امکان پذیر است.

کارگران، زحمتکشان وروشنفکران انقلابی ، ما فعالین و هواداران سازمان فداییان (اقلیت) داخل کشور، ضمن گرامی‏داشت خاطره رفقای سیاهکل، چهل و هشتمین سالگرد نبرد حماسی سیاهکل را به همه کارگران و زحمتکشان و انسانهای آزادیخواه که برای آزادی و سوسیالیسم مبارزه می کنند تبریک می گوییم .

گرامی باد یاد و خاطره رفقای سیاهکل

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ،برقرار باد حکومت شورائی

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) داخل کشور

بهمن ۱۳۹۷

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۸ در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.