جهان کمونیست

رفقا گوش کنید

صدای سرودی می‌آید از اعماق خاوران

من این صدا را می‌شناسم

صدای میخک سرخی است که با گلوله‌ای بر دهان

سرود آزادی می‌خواند

این است جهان کمونیست

قهرمانی پا برهنه با مشعلی خونین

من این صدا را می‌شناسم

آزادی را در آزادی فریاد می‌زد

از خاک، آتش، آهن بود

قدرت این صدا تا مغز و استخوان

نعلین پوش‌ها می‌تازد

من این صدا را می‌شناسم

از یالهای سهند سبلان پایین می‌آید

با گام‌های بلند استوار

با وقار

با قدم‌های آزادیبخش

با مشتی گره کرده

پیش می‌رود

آرام

آرام

چشم‌ها در خون

تا سیر شود از آزادی

جهان کمونیست

 

سیاهکوه

POST A COMMENT.