توضیح و تشریح برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با رفیق توکل

مجموعه کامل گفتگوهای تلویزیون دمکراسی شورائی با رفیق توکل از سازمان فدائیان (اقلیت) در مورد برنامه عمل سازمان که دربرگیرنده اقدامات فوری یک حکومت شورایی است. لینک‌های این ۱۲ قسمت در زیر می‌آید:

 

قسمت اول

وظایف فوری حکومت شورایی

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15093

https://www.youtube.com/watch?v=pFnOYZTcPrs

 

قسمت دوم

وظایف فوری حکومت شورایی

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15121

https://www.youtube.com/watch?v=IvKfX7MLQdE

 

قسمت سوم

ادامه گفتگو در رابطه با تأمین و تضمین آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک و مدنی مردم

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15166

https://www.youtube.com/watch?v=MqaQ681VSFY

 

قسمت چهارم

چرایی و اهمیت جدایی دین از دولت و ادامه بحث تأمین و تضمین آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک و مدنی مردم

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15205

https://www.youtube.com/watch?v=NDRKcO9CvAA

 

قسمت پنجم

ادامه گفتگو پیرامون تأمین و تضمین آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک و مدنی مردم: چرا جدایی دین از دولت و نه سیاست، آیا خط قرمزی برای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی وجود دارد، رابطه آزادی و ضرورت، جمهوری شورایی یا حکومت شورایی و…

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15252

https://www.youtube.com/watch?v=6SL5H4IG-6s

 

قسمت ششم

ادامه گفتگو پیرامون تأمین و تضمین آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک و مدنی مردم: لغو مجازات اعدام در حکومت شورایی – لغو تبعیض بر پایه جنسیت – چرا در ایران هیچ دولت سرمایه‌داری مجازات اعدام را لغو نخواهد کرد؟ استبداد ویژگی دولت‌های سرمایه‌داری در ایران و نیاز دولت‌های استبدادی به اعدام و سرکوب

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15348

https://www.youtube.com/watch?v=RKEnPcw4yXQ

 

قسمت هفتم

ادامه گفتگو پیرامون لغو تبعیض بر پایه جنسیت – شکل‌گیری نظام طبقاتی و همراه با آن خانواده مردسالار و تبعیض جنسیتی – سوسیالیسم و رهایی زن – سقط‌جنین و…

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15399

https://www.youtube.com/watch?v=qSUMu71UsIc

 

قسمت هشتم

لغو ستم ملی و قومی – بهترین راه‌حل برای پایان دادن به ستم ملی در ایران چیست؟ – نگاهی تاریخی به مساله ملی از پیدایش نظام سرمایه‌داری تا امروز

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15464

https://www.youtube.com/watch?v=g_5PCc8q760

 

قسمت نهم

چرا با فدرالیسم مخالفیم تأمین اجتماعی از گهواره تاگور و اهمیت آن بر کارگران و زحمتکشان– چگونه موضوع تأمین اجتماعی در مناسبات سرمایه‌داری پایه گرفت و چه مراحلی را طی کرد

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15518

https://www.youtube.com/watch?v=dlpHLjJBLa8

قسمت دهم

اقدامات فوری حکومت شورایی: ۳ – اقدامات فوری اجتماعی و رفاهی عمومی ۴ – اجرای مطالبات مشخص و فوری طبقه کارگر

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15600

https://www.youtube.com/watch?v=aHt2tzJtzK4

 

قسمت یازدهم

اقدامات فوری حکومت شورایی برای دمکراتیزه کردن اقتصاد به نفع کارگران و زحمتکشان و تسهیل شرایط برای گذار به سوسیالیسم

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15603

https://www.youtube.com/watch?v=GmhX8bvXgOI

 

قسمت دوازدهم

تلویزیون دموکراسی شورایی برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با توکل (قسمت دوازدهم) – بخش پایانی ملی کردن زمین، مراتع، جنگل‌ها و همه منابع طبیعی و زیرزمینی اجرای اقدامات فوری برای مقابله با بحران زیست‌محیطی انجام اقدامات فوری به نفع دهقانان زحمتکش و افزایش سطح رفاه مردم روستاها سیاست خارجی حکومت شورایی

https://t.me/fadaian_aghaliyat/15692

https://www.youtube.com/watch?v=GNXp3sP1E8g

 

 

POST A COMMENT.