تهدیدهای زنان بخاطر “بی حجابی”و پوشش اختیاری نشانه ترس رژیم است

تهدیدهای زنان بخاطر “بی حجابی”و پوشش اختیاری نشانه ترس رژیم است

جمهوری اسلامی تهدید و ارعاب همه‌جانبه‌ای را علیه زنان و “بی حجابی” سامان داده است. برآمد جنبش انقلابی و مبارزه گسترده زنان در کف خیابان‌ها که با کنار زدن حجاب اجباری، آتش زدن روسری‌ها و عادی نمودن پوشش اختیاری در خیابان و مدرسه و دانشگاه همراه بوده است، خشم رژیم اسلامی را برانگیخته است. خامنه‌ای روز سه شنبه ۱۵ فروردین طی سخنانی “کشف حجاب را حرام شرعی، سیاسی و کار دشمن” نامید. دستگاه‌های مختلف سرکوب، آخوندها و اوباش رژیم که سیاستشان در کنترل بر بدن زنان و تحمیل حجاب اجباری بر آنان شکست سختی خورده است، مدام به اشکال مختلف، شمشیرها را علیه زنان “بی‌حجاب” تیزتر کرده و آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند. سردمداران اداری، آموزشی و دانشگاهی رژیم نیز با مصوبات گوناگون، زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند به اخراج یا عدم برخورداری از خدمات آموزشی تهدید می‌کنند. با این همه و به رغم تهدایدات روزافزون نهادهای سرکوبگر رژیم، خیابان‌ها، فروشگاه‌ها، متروها، پارک‌ها و عرصه عمومی جامعه پر از زنانی است که جمهوری اسلامی و آپارتاید حجاب اجباری را به ریشخند می‌گیرند.

جمهوری اسلامی برای انتقام از دانش‌آموزان که در جنبش انقلابی حضور پر رنگی داشتند، برنامه هدفمند مسموم سازی دختران در مدارس را همچنان ادامه می‌دهد. در دور جدید بعد از سیزده‌بدر در تبریز، نقده و اصفهان تعدادی از مدارس دخترانه با مواد شیمیایی مورد حمله قرار گرفته‌اند.

این تهاجم همه جانبه، نشانه ترس رژیم از مبارزه جسورانه زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی است. مبارزه‌ای که مدت‌هاست در متن جامعه تداوم داشته و در جنبش انقلابی کنونی به اوج رسیده است.

علیرغم تهدید و سرکوب رژیم، زنان در عرصه قابل توجهی با عادی نمودن پوشش اختیاری و برداشتن حجاب اجباری، مبارزه خود علیه جمهوری اسلامی را تدوام می‌دهند. در این شرایط حساس، وظیفه همه آزادی‌خواهان و کلیه تشکل‌ها، نهادهای صنفی و مدنی و نیز همه نیروهای مترقی و پیشروی جامعه است که مدافع پیگیر و همه جانبه مبارزات زنان باشند و دوشادوش آنها رژیم اسلامی را به عقب برانند. زنان و توده‌های مردم ایران با حربه تهدید و سرکوب عقب نخواهند نشست. آن‌ها عزم‌شان را جزم کرده‌اند تا این رژیم تبهکاررا به گورستان تاریخ بسپارند.

رهایی زنان، رهایی جامعه است

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

پنجم آپریل 2023- 16 فروردین 1402

امضا: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

POST A COMMENT.