تظاهرات نیروهای چپ در هامبورگ

هفدهم دسامبر ۲۰۲۲ به فراخوان کلکتیو زن زندگی آزادی با حضور جریان‌های چپ و مترقی در شهر هامبورگ تظاهراتی برگزار شد. در این تظاهرات جنایت‌های سیستم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و سرکوب جوانان و اعدام آن‌ها محکوم گردید. و بر این نکته‌ها تأکید شد که جنبش انقلابی مردم ایران زمانی می‌تواند موفق شود که پس از جمهوری اسلامی سیستمی در رأس امور قرار گیرد که مبتنی بر لغو استثمار و رعایت حقوق اقلیت‌های ملی و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی باشد. در این مراسم از شعارهایی که اکنون در داخل ایران به‌وسیلهٔ مردم سر داده می‌شود استفاده شد و مقاله‌هایی در حمایت از جنبش انقلابی به زبان‌های آلمانی و انگلیسی خوانده شد. همچنین یکی از زنان افغانستان از وضعیت اکنون مردم افغانستان و زنان آن و جنایت‌های طالبان ارائه کرد و بر ضرورت همبستگی بین‌المللی تأکید کرد.

شورای دفاع از مبارزات انقلابی مردم ایران _ هامبورگ

POST A COMMENT.