تظاهرات در استکهلم به‌منظور حمایت از مردم بپا خاسته ایران

روز ۲۱ ماه مه برابر با ۳۱ اردیبهشت هواداران و اعضای سازمان‌های چپ و کمونیست به همراه شماری از آزادیخواهان در خیابان مین توریت استکهلم در حمایت از مردم بپا خاسته و همچنین در اعتراض به بازداشت‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. فعالین سازمان فدائیان) اقلیت (سوئد نیز در این تجمع حضور داشتند. در این گردهمایی، گزارش ضبط‌شده‌ای از وقایع ایران به زبان سوئدی پخش گردید تا مردم شهر استکهلم از جریان قیام مردم ایران بر علیه حکومت جنایتکار و سرکوبگر جمهوری اسلامی مطلع شوند. شرکت‌کنندگان در این تجمع شعارهایی به زبان سوئدی و فارسی بر علیه حکومت سر دادند و کشتار و بازداشت معترضان را محکوم کردند. برخی از حاضرین در این تجمع سخنرانی کردند و در طول سخنرانی‌های خود تأکید داشتند که کارگران، معلمان و زحمتکشان باید برای مؤثر واقع‌شدن اعتراضاتشان روی به اعتصاب سیاسی سراسری بیاورند. نیروهای چپ و کمونیست پس از پایان سخنرانی‌ها از خیابان مین توریت تا سرگلتوریت دست به راهپیمایی زدند و با پخش سرود و شعارهای ضد حکومتی از مردم ایران حمایت کردند.

فعالین سازمان فدائیان اقلیت سوئد

POST A COMMENT.