برگزاری اکسیون اعتراضی و حمایتی در تورونتو

بر اساس  فراخوان قبلی فعالین سازمان فدائیان اقلیت و نیروهای چپ و کمونیست در تورنتو، اکسیونی در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران در روز شنبه ۲۳ نوامبر برگزار شد. در این  اکسیون، تظاهرکنندگان ضمن حمایت از جنبش بسیار گسترده مردم ایران،  خواهان آزادی بدون قید و شرط دستگیرشدگان، محکوم کردن جمهوری اسلامی در سرکوب، کشتار و دستگیری مردم معترض شدند.

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) تورنتو  کانادا

 

POST A COMMENT.