برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت): اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران

سازمان فدائیان (اقلیت) خواستار تحقق فوری مطالبات مشخص کارگران به شرح زیر است:

– ۴۰ ساعت کار و دو روز تعطیل پی‌درپی در هفته، و یک ماه مرخصی سالانه با پرداخت حقوق کامل،

– تقلیل ساعات کار روزانه کارگران معادن، صنایع و دیگر بنگاه‌هائی که با شرایط دشوار و مخاطره‌آمیز روبرو هستند به ۶ ساعت کار در روز و ۳۰ ساعت کار در هفته،

– احتساب اوقات ایاب و ذهاب، صرف غذا، سوادآموزی و حمام جزء ساعات کار،

– تعیین حداقل دستمزد کارگران متناسب با سطح هزینه‌ها و تأمین معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری.

افزایش سالانه پایه دستمزد کارگران متناسب با سطح هزینه‌ها،

– بیمه اجتماعی کامل کارگران: بیمه بیکاری، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، از کارافتادگی، امراض ناشی از حرفه و کار،

– بهره‌مند شدن کارگران از حق اولاد،

– احتساب ایام بیکاری جزء سابقه کار کارگران،

– شرایط بازنشستگی برای مردان حداکثر ۵۵ سال سن یا ۲۵ سال سابقه کار، برای زنان حداکثر ۵۰ سال یا ۲۰ سال سابقه کار، در رشته‌هایی که با شرایط دشوار، مخاطره‌آمیز و زیان‌آور روبرو هستند، شرط بازنشستگی حداکثر ۴۵ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار،

– برقراری کنترل کامل و سازمان‌یافته بهداشتی بر کلیه بنگاه‌ها، ایمنی محیط کار، خدمات درمانی و بهداشتی رایگان و پرداخت کامل حقوق دوران بیماری،

– برخورداری نمایندگان منتخب کارگران کارخانه از حق تصمیم‌گیری در مورد اخراج و نظارت بر استخدام.

تنظیم مقررات و آئین‌نامه داخلی کلیه مراکز تولیدی با نظارت و تصویب نمایندگان کارگران،

– تدوین قانون کار با مشارکت، نظارت و تصویب تشکل‌ها و مجامع کارگری،

– آزادی اتحادیه‌های کارگری و حق اعتصاب با پرداخت دستمزد کامل کارگران در دوران اعتصاب،

– تساوی حقوق کارگران کشاورزی، حرف و امور خدماتی با کارگران صنعتی،

– ممنوعیت کامل اضافه‌کاری. ممنوعیت سیستم پرداخت دستمزد به‌صورت جنسی و ممنوعیت قطعه کاری و کار کنتراتی. ممنوعیت شب‌کاری در تمام رشته‌های اقتصادی، مگر در مواردی که به دلایل فنی یا رفاهی مطلقاً ضروری‌ست و مورد تأیید تشکل‌های کارگری قرارگرفته باشد، آن‌هم حداکثر به مدت چهار ساعت. ممنوعیت استخدام کودکان و نوجوانان در سنین تحصیل زیر ۱۸ سال. ممنوعیت اخراج کارگران توسط کارفرما، ممنوعیت کسر دستمزد به بهانه جریمه، خسارت، غیبت و غیره.

سازمان فدائیان (اقلیت)

تیرماه یک هزار و سیصد و هفتادوچهار

کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

چاپ ۱۴۰۰ با اصلاحات کنفرانس هیجدهم سازمان

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.