بدرود

این صدای گام انقلاب است

دل تاریخ را می‌شکافد

رعشه بر اندام جلادان می‌اندازد

در جنگل حماسه

درو شدیم

با ریشه پر بار از آهن سرخ روییدیم

ایمان آوردیم

سر نوشت ما در پیکار ماست

۱۹ بهمن

آرزوی سال‌ها عصیان توده‌هاست

تاریخ زنده شهادت خواهد داد

آنان رفتند تا جنگلی دیگر بروید

بدرود فرمانده صفایی

به درود رفیق نیری

به درود روزهای زرد پاییزی

مطمئن باشید

هنوز خورشید در سیاهکل می‌درخشد

سیاهکوه

POST A COMMENT.