با من باش رفیق

من صدای کردستانم

دیروز  با دستان خالی  و پا بند

اما

امروز  در گرما گرم  مبارزه  و پیکار

با تفنگی در دست بر سرزمین  مقاومت ایستاده‌ام

من صدای لرستانم

با تفنگی  برنو

با سرود دایه دایه

با مشت‌های  گره کرده بر دهان استبداد

یارای  خونخواهی

من  از کپر  نشینان بلوچم

خلقم، کارگرم، زحمتکشم

سفره‌ام  خالیست

سینه‌ام  پر از  خشم و کینه

چه جسو رانه می‌ستیزم

با مسلسلی در دست

من صدای تبریزم

کهنه تاریخ اسارت

دیروز

با سرهای بر افراشته بر دار

با زخم شلاق‌های سیمی در پا

در دخمه و بیغوله‌ها

چله نشین  مشروطه‌ها

لیک  امروز

غران  بر مزدوران

در کف خیابان

ای رفیق   با من باش

               سیاهکوه

POST A COMMENT.