اعدام نشانه ترس رژیم از جنبش انقلابی است

اعدام نشانه ترس رژیم از جنبش انقلابی است!
صبح امروز شنبه ۱۷ دی ماه، جامعه ایران با خبر اعدام محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی از خواب برخاست! رژیم کشتار بار دیگر جنایت آفرید و جان دو جوان دیگر را  گرفت.
ادامه این جنایات، نشانه ترس رژیم از  گسترش جنبش انقلابی است. این اعدام ها اما اراده توده های مردم برای سرنگونی انقلابی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را مصمم تر خواهد کرد! پاسخ این قتل های دولتی تنها با گسترش مبارزه جهت سرنگونی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی امکان پذیر است.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی !  زنده باد سوسیالیسم!
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
۷ ژانویه ۲۰۲۳- ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱

POST A COMMENT.