اطلاعیه پنج سازمان در حمایت از گردهمآئی ۹ ژوئن مقابل سازمان جهانی کار در ژنو

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران هیچ سطحی از مطالبات ساده شهروندی را تحمل نمی‌کند، چه رسد به مطالبات طبقاتی و کارگری. استبداد سرمایه داری حاکم بر ایران به درازای عمر ننگینش در برابر این مطالبات، زندان و شکنجه و چوبه دار بر پا کرده است. در این بیدادگاه، اخراج از کار و محرومیت و فقر کارگران و خانواده‌های آنان امری عادی و روزمره است.

کارگران ایران نه تنها به جرم دفاع از تشکل مستقل – که حق بدیهی آنان است- که حتی در اعتراض به حقوق پرداخت نشده خود، از کار محروم و شکنجه و زندانی می‌شوند!

این سبعیت، استبداد و استثمار قرون وسطائی در مقابل چشمان حیرت زده مردمان جهان صورت میگیرد. مردمانی که در جوامع‌شان ایجاد تشکلهای مستقل صنفی و اجتماعی، پیش پا افتاده ترین حقوق اولیه شهروندان محسوب می‌شود.

در اعتراض به بی حقوقی کارگران ایران و در دفاع از زندانیان کارگر است که چهار سندیکای چپ فرانسوی، اکسیونی را در ۹ ژوئن مقابل سازمان جهانی کار در ژنو سازمان داده‌اند.

ما بدون هیچ توهمی نسبت به ماهیت بورژوائی_سازمان جهانی کار، از این اقدام مسئولانه  که میتواند به نوبه خود فشاری باشد بر رژیم سرمایه‌داری اسلامی ایران، حمایت می‌کنیم. و همگان را به شرکت در این اکسیون اعتراضی دعوت می‌کنیم تا بیدادی را که بر کارگران و زحمتکشان ایران می‌رود در سطح جهان افشاء کنیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

زنده باد سوسیالیسم، زنده باد آزادی

۵ / ۵ / ۲۰۱۱

سازمان اتحاد  فدائیان کمونیست

کمیته خارج از  کشورسازمان فدائیان اقلیت

حزب رنجبران ایران

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

هسته اقلیت

POST A COMMENT.