اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در حمایت از منشورحداقلی بیست تشکل صنفی و مدنی در ایران

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

در حمایت از منشورحداقلی بیست تشکل صنفی و مدنی در ایران

انتشارمنشور مطالبات حداقلی با ابتکارو تلاش بیست تشکل مستقل صنفی و مدنی را باید گامی به پیش در مسیر همگرایی نیروهای کار و زحمت به حساب آورد. این منشورخصوصا درپی خیزش انقلابی توده‌های مردم ایران که در چند ماه گذشته با برآمد توده‌ای علیه فقر و فلاکت و اختناق و استبداد جهت به گور سپردن حکومت اسلامی سرمایه بپا خاسته‌اند، اقدامی درخور و قابل حمایت است. در بطن این تحولات، تا جایی که به جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش طبقه کارگر، جنبش رهایی زن و جنبش جوانان برای آزادی و برابری و خلاصی از ظلم و ستم طبقاتی، مربوط است، این منشور حداقل مطالباتی را باید گامی مهم در شکل دادن به انسجام و اتحاد جنبش‌های اجتماعی به‌حساب آورد که در شرایط کنونی افق روشنی را جلو پای این جنبش‌ها برای پایان دادن به این زندگی فلاکت‌بار و ضد انسانی قرار می‌دهد.

در شرایطی که جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی برای سرنگونی جمهوری اسلامی گام‌های مهمی برداشته است و کشمکش میان آلترناتیوهای راست و چپ، میان جنبش‌های متخاصم طبقاتی برای شکل دادن به آینده بعد از جمهوری اسلامی روزبه‌روز حادتر می‌شود و جریانات بورژوازی با تمام امکانات برای مصادره انقلاب مردم به نفع اهداف ضدانقلابی خود از هیچ اقدامی ضد مردمی روی‌گردان نیستند، انتشار این منشور از جمله اقدامی به‌جا و مؤثر در مقابل پلاتفرم و منشور جریانات بورژوازی است. اقدامی مسئولانه که بر اتحاد و همبستگی مبارزاتی میان جنبش‌های اجتماعی و آزادیخواه در مخالفت با شکل‌گیری هر نوع قدرت دولتی از بالای سر مردم تأکید دارد.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست جدا از هر ملاحظه‌ای که در مورد این منشور داشته باشد، انتشار آن را در شرایط کنونی گامی مهم در راستای انسجام جنبش آزادیخواهی و برابری و تقویت جنبش طبقاتی کارگران و زحمتکشان در مقابل جمهوری اسلامی و جواب محکمی به آلترناتیوهای بورژوازی ارزیابی می‌کند، از آن حمایت می‌کند و در تقویت و پیشبرد آن می‌کوشد.

درعین‌حال باید تأکید کرد که تحقق این منشور و مطالبات حداقلی، اساساً در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و نظم طبقاتی موجود و برپایی حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان ممکن و عملی است و باید تلاش کرد که جنبش‌های آزادیخواهی و برابری طلبانه را حول آن برای پایان دادن به عمر ننگین جمهوری اسلامی و تحقق تمام و کمال مندرج در این منشور بسیج کرد. ما از همه تشکل‌ها و جنبش‌های مترقی و آزادیخواه، از تشکل‌های جوانان محلات، تشکل‌های پیشرو زنان و دانشجویان می‌خواهیم که از این منشور حمایت کنند، به آن بپیوندند و در تحقق مفاد آن بکوشند.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم

پنجشنبه ۱۶ فوریه ۲۰۲۳

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

POST A COMMENT.