اطلاعیه در رابطه با پیوستن اتحاد سوسیالیستی کارگری به شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در راستای سیاست گسترش  و همکاری بیشتر با نیروهای سیاسی چپ و کمونیست،با چند نیرو و از جمله با رفقای اتحاد سوسیالیستی وارد پروسه ای از بحث و گفتگو  شد که نتیجه آن طبق توافق طرفین وبر اساس اطلاعیه ای که این رفقا منتشر کرده اند ،پیوستن آنها به شورای همکاری است .

پیوستن اتحاد سوسیالیستی به شورای همکاری در شرایطی که نیاز جنبش انقلابی جاری و مبارزه طبقه کارگر ،همکاری کلیه نیروهای چپ و کمونیست را می طلبد، گامی است مسئولانه در راستای پاسخ به این نیاز و بدون شک به پیشبرد بهتر فعالیت های شورا یاری می رساند.

ما از این تصمیم و اقدام رفقای اتحاد سوسیالیستی استقبال می کنیم و امیدواریم که در ادامه فعالیتهای مشترکمان شاهد همگرایی و همکاری بیشتر نیروهای چپ و کمونیست در راستای تقویت قطب چپ و سوسیالیستی در اوضاع خطیر سیاسی کنونی باشیم.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۱۰ فوریه۲۰۲۳

POST A COMMENT.