آرمان کمونیست

شبحی می‌بینم در صف کارگران

این شبح ساحره نیست

شبح یک علم است

یک جهان‌بینی علمی

که چنین می‌گوید

و چنین باید کرد

آرمان کمونیست

هر کسی را به توان

هر کسی را به نیاز

طبقه

باید از بین رود

همه با هم

برابر باشند

کرد، ترک، عرب، فارس، مسلمان، یهود

همه اشان در صف یک انسانند

این جهان بر همگان یکسان است

دشمن نوع بشر سرمایه است

خون ضعفا نعره زند از هر سو

مرگ بر استثمار

مرگ بر استثمار

اگر این خواست زیادی ست؟

که شما می‌گویید

زنده بادا کمونیست

که آینده به این نسل تعلق دارد

 

سیاهکوه

POST A COMMENT.